Huurvoorwaarden

Financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning bij Stadsgezicht

Als richtlijn kunnen de volgende inkomenscriteria worden gehanteerd als financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning:

 • Uw bruto (maand)inkomen dient in verhouding te staan tot de geldende huurprijs per maand. De inkomenseis van de hoofdaanvrager wordt gesteld op circa 3 á 4,5 maal de (bruto) huurprijs per maand. U kunt er van uitgaan dat Stadsgezicht huurwoningen aanbiedt in de prijsklasse vanaf € 850,=;
 • Inkomsten moeten worden aangetoond bijvoorbeeld door een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Zelfstandigen en tweeverdieners

Voor zelfstandigen en tweeverdieners gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Tevens vragen wij in de meeste gevallen een waarborgsom of bankgarantie van meerdere maanden. Indien u niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, dan zijn wij helaas genoodzaakt uw aanvraag af te wijzen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans te overleggen.

Eigen vermogen

Om wellicht beter aan de inkomenseis te voldoen, kunt u 10% van uw eventuele eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van een kopie bankafschrift o.i.d.

Persoonlijke gegevens

 1. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen of aanvrager in aanmerking kan komen voor het huren van een bij onze organisatie in beheer zijnde woning en om in contact met u te kunnen komen middels mail en/of telefonisch;
 2. De door aanvrager verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden;
 3. Aanvrager is ermee bekend dat de gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geeft hierbij toestemming om, indien van toepassing, de verstrekte gegevens ter kennis van de betreffende gemeente te stellen in het kader van de centrale registratie van woningzoekenden;
 4. Indien de inschrijving resulteert in een huurovereenkomst is de aanvrager en zijn of haar partner ermee bekend en stemt hierin toe dat de verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst bij de beheerder en/of eigenaar van het gehuurde geadministreerd en gearchiveerd en slechts worden gebruikt voor zaken die direct of indirect verband houden met de gesloten huurovereenkomst;
 5. Door ondertekening dan wel digitale verzending van deze inschrijving machtigt de aanvrager de vastgoedmanager / verhuurder om een risico analyse uit te laten voeren die betrekking heeft op het betalingsgedrag van de aanvrager. Aan deze risicoanalyse zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden. Aanvrager is ermee bekend dat de resultaten van de risico analyse voor verhuurder aanleiding kunnen geven om niet tot toewijzing van de woning over te gaan, dan wel hier nadere voorwaarden te stellen.

Verhuring

 1. Indien aanvrager de aangeboden woonruimte heeft geaccepteerd, gaat de aanvrager ermee akkoord dat terzake een huurovereenkomst wordt gesloten met een looptijd van maximaal 24 maanden. Indien andere afspraken over de looptijd gelden, worden deze in de huurovereenkomst vastgelegd;
 2. Omdat het houden van huisdieren en het bespelen van muziekinstrumenten nogal eens aanleiding kan geven tot overlast, kunnen er in de huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die hieraan enige beperkingen opleggen. Indien zulks op uw situatie van toepassing is, gelieve u zich voor acceptatie van de huuraanbieding er van te overtuigen dat een en ander later niet tot problemen kan leiden.

Antecedentenonderzoek

Stadsgezicht maakt u er op attent dat zij bij een verzoek tot huren, ter beoordeling van een eventueel financieel risico, een credit-check mag uitvoeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Daarnaast raadpleegt Stadsgezicht het Kansen- & Klachtenregister, waarin ongewenst huurdergedrag zoals woonfraude, huurfraude, oneigenlijk gebruik gehuurde en overlast, worden vastgelegd. Ongewenst huurdergedrag wordt door Stadsgezicht gemeld in het Kansen & Klachtenregister.

Toepasselijk recht

Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen Stadsgezicht en ingeschrevenen is het Nederlands recht van toepassing.

Rental conditions

Financial conditions in order to rent a house with Stadsgezicht

The following terms and conditions are set as a guideline in order to rent with Stadsgezicht:

 • Your gross (monthly) income is set in relation to the monthly rent. The income requirement is set between 3 and 4,5 times the gross rent per month. One can assume Stadsgezicht rents residences starting from € 850,= per month;
 • Proof of income is required in the form of an employer’s statement and/or pay slip. Also an auditor’s statement or an income tax assessment notice will be accepted;
 • Stadsgezicht requires a deposit of several times the rent, depending on the applicants situation. In case you fail to meet the above mentioned terms and conditions, we have to decline your request to rent with Stadsgezicht.

Self-employed and two-income households

Different terms and conditions apply for self-employed and two-income households. This is reviewed per situation and additional terms may apply, i.e. a deposit or bank guarantee equal to several months rent. Self-employed applicants must provide a (recent) summary of the Chamber of Commerce, along with a profit and loss account by a certified Auditor. In case you don’t meet the requirements, we have to decline your application to rent with Stadsgezicht.

Equity/savings

In order to meet the income-criteria, an applicant can add 10% equity or savings to their own gross annual income. Prove of this equity by means of a copy of a bank receipt is required.

Personal details

 1. The requested details are necessary in order to obtain an affordability check regarding the applicant. Also, the detailed information allows the management of Stadsgezicht to get in contact with the applicant by mail or telephone;
 2. The submitted details by the applicant will be dealt with carefully and in a confidential nature;
 3. The applicant is aware that the details are submitted in a register in accordance with the relevant provisions of the Personal Data Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens). The applicant hereby gives permission, if necessary, that the submitted information is shared with the local council for the central registry of Home Seekers;
 4. In case the registration results in an rental agreement, the applicant and his/her partner acknowledge and agree that the submitted information partly, or in total during the term of the agreement with the management and/or landlord/owner of the dwelling will be administrated and archived. The information will only be used for matters relating to the contract request and/or tenant agreement;
 5. By signing or digital sending of the registration the applicant agrees the management of Stadsgezicht and landlord to conduct risk analysis in relation to the payment behavior of the applicant. No costs are involved for the applicant. The applicant is however familiar with the fact that the results of the risk analysis can be reason for Stadsgezicht not to allocate the applicant or to impose further.

Renting

 1. In case the applicant accepted the residence, the tenant agrees that the rental agreement will be drafted for a maximum of 24 months. Other conditions and agreements will also be drawn up in the rental agreement.
 2. In the rental agreement conditions may appear regarding playing (musical) instruments and/or having pets. The applicant is kindly asked to inform the management of Stadsgezicht in advance. These situations are reviewed per situation and are not ruled out in advance. However, limitations are generally drawn up in the agreement.

Background investigation

The management of Stadsgezicht points out that along with the application for renting a flat, to evaluate the possible financial risk, a credit check is conducted. In the credit check assessment negative payment experiences are evaluated. Also, Stadsgezicht will consult with the Kansen & Klachtenregister. This register keeps a record of improper tenant behavior. Also improper tenant behavior during the agreement with Stadsgezicht is registered in this register.

Applicable law

Dutch law applies on all relations which originated from registering at Stadsgezicht for a residence.