Informatie voor huurders

Storing melden

Als huurder kunt u via de inlogknop met uw inlogcode reparatie- en onderhoudsverzoeken doorgeven. Uw klacht of reparatieverzoek wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. Heeft u nog vragen over de klacht of verzoek dan kunt u elke maandag bellen tussen 9.30 en 12.00 uur. Indien u geen inloggegevens heeft of deze kwijt bent, kunt u via beheer@stadsgezicht.nl nieuwe inloggegevens opvragen.

Voor spoedeisende reparatieverzoeken buiten kantooruren (wanneer de beschadiging direct gevaar voor de bewoners oplevert, zoals een inbraakschade, gaslekkage, ernstige dak- of waterlekkage en breuk van riolering/waterleiding) dient u zelf een bedrijf in te schakelen. De kosten dient u zelf te betalen en kunt u achteraf bij ons declareren, met als bijlagen foto’s en een goede omschrijving van het probleem. Indien achteraf blijkt dat de kosten, conform onderstaande lijst van de rijksoverheid, voor de huurder zijn, zullen wij de gemaakte kosten niet vergoeden.

Voordat u een verzoek indient, verzoeken wij u derhalve vriendelijk onderstaande lijst te raadplegen met hierin de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Hierin staat vermeld welke kosten voor rekening van huurder en welke voor rekening van verhuurder komen.

Klik hier voor de onderhoudslijst.

Opleverpunten melden

Via ons portaal kunt u met uw inlogcode eenvoudig eventuele opleverpunten van uw nieuwe woning melden. Geef zo duidelijk mogelijk aan welke punten u bent tegengekomen en voeg hiervan foto’s bij. Wij nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op.

Direct naar het portaal

Zelf aangebrachte voorzieningen

Uw huurwoning veranderen, kan dat?
Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Dat is geen probleem. Als u van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Hieronder leest u hoe het werkt.

Over welke veranderingen hebben we het?
Onder een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) verstaan we aanpassingen in uw woning die u aanbrengt om uw woongenot te vergroten. Voor sommige veranderingen hoeft u geen toestemming te vragen; andere veranderingen mag u nooit zelf uitvoeren.

Ruwweg kunt u de onderstaande richtlijnen aanhouden:

Veranderingen die u altijd zonder overleg kunt uitvoeren:

 • schilderwerk (binnen)
 • (leg) planken aanbrengen
 • accessoires in toilet en badkamer aanbrengen

 

Veranderingen die nooit door huurders mogen worden verricht:

 • veranderingen waarbij de veiligheid van uzelf en derden in gevaar komt
 • veranderingen waarbij de veiligheid en constructie van het gehuurde in gevaar komen
 • veranderingen waarbij u overlast bezorgt aan derden

Zo krijgt u toestemming voor veranderingen
Hieronder vindt u de te nemen stappen. U dient bij uw wens tevens altijd aan te geven op welke wijze één en ander wordt uitgevoerd.

 1. U neemt contact op via de portal met behulp van uw inloggegevens.
 2. U dient uw plannen in, inclusief de wijze waarop u die wilt uitvoeren. Wij bekijken met u of het mogelijk is en of u hiervoor speciale toestemming nodig heeft. Wij kunnen u ook tips voor de uitvoering geven en eventueel doorverwijzen naar geschikte leveranciers.
 3. Als er een akkoord is voor de verandering en akkoord met de manier waarop u deze veranderingen gaat uitvoeren, ontvangt u een officiële brief, de zogenaamde ‛toestemmingsbrief ʼ. Hierin staat ook omschreven of de verandering bij verhuizen wel of niet ongedaan moet worden gemaakt.
 4. De toestemmingsbrief is onderdeel van het huurcontract. Bewaar deze brief ook bij het huurcontract.

Met deze vier stappen bent u er zeker van dat u de aanvraag en realisatie op de juiste wijze en met toestemming uitvoert.

Alle veranderingen die u zelf aan het gehuurde heeft aangebracht, vallen uiteraard onder de eigen verantwoordelijkheid. U draagt dan ook zorg voor het onderhoud, en bij slijtage of schade zorgt u zelf voor reparatie of vervanging. U heeft het recht om bij het einde van de huurovereenkomst de aangebrachte veranderingen weg te nemen Voorwaarde is wel dat de oorspronkelijke, bij aanvang van de huurovereenkomst aangetroffen staat, niet verslechtert. . In sommige gevallen heeft u de plicht om het in de oorspronkelijke situatie terug te brengen.

U betaalt de kosten voor de verandering zelf. Ook het onderhoud van de zelf aangebrachte voorzieningen komt voor eigen rekening. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u alle aanpassingen zelf moet verzekeren. Zij vallen niet onder de algemene opstalverzekering die wij voor de woning hebben afgesloten.

Als u de huur opzegt, dient u alles ongedaan te maken.

Alle voorzieningen die u heeft aangebracht, dient u weer in originele staat op te leveren (tenzij u een toestemmingsbrief heeft waarin anders vermeld staat). Let op: wij vergoeden niets. Als u nalaat te verwijderen, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Let op: dit betekent ook gaatjes dichtsmeren en muren schilderen. Tegels in de badkamer/toilet waarin is geboord, moeten worden vervangen door nieuwe.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde via u inlogcode melden.

Als u een persoon wilt bijschrijven op de huurovereenkomst, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen en opnieuw alle gegevens bij ons aan te leveren. Wij toetsen de gegevens en bij akkoord wordt het contract op beide namen gezet, waarmee u beiden gebruik kunt maken van de rechten en plichten van de woning.

Voor het herzien van huurovereenkomsten/opmaken van allonges wordt € 150,- (excl. BTW) aan u in rekening gebracht.

Het vertrekken van een medehuurder dient u middels een schriftelijk verzoek te melden. Het verzoek moet door beide huurders worden ondertekend. De achterblijvende huurder dient daarnaast opnieuw zijn of haar gegevens aan te leveren zodat getoetst kan worden of de huurder de lasten alleen kan dragen. Indien een vertrek niet wordt gemeld, dan zijn beide huurders aansprakelijk voor de huurovereenkomst, ongeacht of ze er wel of niet wonen

Komt een medehuurder onverhoopt te overlijden, dan ontvangen wij graag de akte van overlijden, waarna wij de tenaamstelling van de huurovereenkomst zullen aanpassen.

Voor het herzien van huurovereenkomsten/opmaken van allonges wordt € 150,- (excl. BTW) aan u in rekening gebracht. Bij wijzigingen door overlijden worden geen kosten in rekening gebracht.

Het is helaas niet mogelijk om binnen de huurovereenkomst de ene medehuurder uit te schrijven en een nieuwe medehuurder in te schrijven. Wilt u van medehuurder wisselen, dient u eerst de woning op te zeggen en opnieuw alle gegevens aan te leveren van de huurders in de nieuwe situatie. Wij toetsen deze gegevens en bij akkoord stellen wij een nieuwe huurovereenkomst op. Hierbij wordt de nieuwe marktconforme huur gehanteerd en worden de geldende verhuurkosten in rekening gebracht.

Kopie huurovereenkomst
Wilt u gedurende uw huurperiode een nieuwe of extra kopie van uw huurcontract ontvangen, dan kunt u deze opvragen. Kosten voor een kopie bedragen € 65 (excl. btw). U kunt ook via de portal inloggen waar u uw huurovereenkomst en overige correspondentie kunt terugvinden.

 

Direct naar het portaal

Bepalingen huurovereenkomst

Bovenaan uw huurovereenkomst is vermeld welke Algemene Bepalingen van toepassing zijn. Let op dat u hieronder de juiste Algemene Bepalingen opent.

Diverse algemene bepalingen zoals die horen bij de huurovereenkomsten die we uitgeven

Download hier de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst

Huur opzeggen

Dit kan uitsluitend per de 1e van de maand, met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. De huuropzegging dient u, voorzien van een handtekening van alle huurders, aangetekend aan ons te versturen. Zowel hoofdhuurder als de medehuurders die op het huurcontract of de allonge vermeld staan, moeten de huuropzegging ondertekenen.

Wij betalen nooit enige overnamekosten voor zaken die achterblijven in het gehuurde.

Stadsgezicht is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken; de vertrekkende huurder blijft verantwoordelijk indien de nieuwe huurder zijn afspraken niet nakomt.


Terugdraaien huuropzegging/wijziging datum vertrek

Besluit u, nadat u uw huuropzeggingsbrief heeft verstuurd, toch niet te verhuizen of de opzeggingsdatum te wijzigen? Dan brengt Stadsgezicht u daarvoor € 150,- (excl.BTW) in rekening.


Voordracht
Wilt u een kandidaat voordragen voor de door u gehuurde woning, dan dient u dit kenbaar te maken op/bij uw schriftelijke huuropzegging. U kunt slechts één kandidaat voordragen, waarbij wij verwachten dat u het complete dossier bij uw huuropzegging voegt. De voorgedragen kandidaat wordt getoetst. Let op: wij zijn niet verplicht om met een voordracht akkoord te gaan.

Information for tenants

Report a failure or malfunction

A tenant can submit a maintenance of repair request using the login button along with the tenants personal code. Stadsgezicht will process the tenants request within five business days. In case the tenanst has e question or a request, the tenant can call the above mentioned telephone number on Monday between 09.30 and 12.00 am. In case the tenant does not have login details of has lost these, the tenant can request new details by mailing to: beheer@stadsgezicht.nl.

For emergency repairs and servicing outside office hours, the tenant must call a servicing company themselves. There repairs mainly occur in case the damage is an immediate threat to tenants and households in the property. For example: burglary damage, gas leakage, severe roof and water leaks and damages in the sewer and water pipe. The tenant will at first pay for these costs and later declare them to Stadsgezicht, along with sufficient proof such as a clear description and photos attached. When subsequently appears the costs are in fact for the tenant, conform the list below prepared by the central government, Stadsgezicht is not obligated to cover the costs, and the tenant will be accountable for the bill.

Before you make a request, we kindly ask you to check the list below with the most common matters regarding maintenance and repair. The list also covers the maintenance for which the tenant personally is accountable.

Klik hier voor de onderhoudslijst.

Defects upon start rent

Through our portal you can easily report any defects upon start rent, using the login codes you receive. Place report as clear as possible the defects the tenant came across and add pictures. We will contact you within five business days.

Direct naar het portaal

Provisions made by tenant

Change the residence you rent, is it possible?
Do you want to apply changes or provisions to the residence you rent from Stadsgezicht? In general that is not a problem. Please contact Stadsgezicht in advance and we will guide the tenant through the possibilities. Below you will find more information on how this generally works.

What changes or provisions does it concern?
With a ‘Zelf aangebrachte voorziening (ZAV)’ – self installed provision – it is typically meant provisions a tenant makes to his/her residence to increase their joy of living. For some provisions or changes no (written) consent is required, others however are strongly prohibited.

In general you can follow these guidelines.

Changes or provisions you can make without consent:

 • painting the inside of the residence
 • fitting shelves
 • installing accessories in toilet and bathroom

 

Changes or provisions tenants can never make without consent:

 • changes that will endanger the tenant and/or third parties
 • changes that will harm the safety and construction of the residence or the building the residence is part of
 • changes that will cause nuisance and inconvenience to third parties

This is how tenant can receive approval for changes or provisions
When you contact us regarding approval for changes or provisions, you always need to state the manner in which the work will be carried out. Below you see the steps you need to take.

 1. Tenant contacts Stadsgezicht through the portal and with the login details.
 2. Tenant needs to present a plan which includes the manner the work will be carried out. Stadsgezicht will review the practicality of the plan and if special permission (i.e. from the municipality) is necessary. Stadsgezicht can also provide tenant with tips regarding the execution as well as referral to suitable suppliers.
 3. When we reach agreement regarding the changes or provisions and the manner in which you will carry out the work, you will receive a formal letter from Stadsgezicht , the so-called ’toestemmingsbrief’ (letter of consent). Included in this letter is whether or not the alterations must be reversed when the tenants leaves the residence.
 4. From that moment the letter of consent (toestemmingsbrief) is part of the rental agreement. Keep this letter of consent with the rental agreement.

With this four steps tenant can be sure the application and realization of the changes or provisions is executed in the right way and with the appropriate permission.

The changes or provisions tenant made will naturally be the responsibility of tenant. Tenant will ensure maintenance, and in case of wear or damage tenant will take care of repair of replacement. When tenants leaves the residence he has the right to take out the alterations. There is however a specific condition that the state of the residence at the end of the lease has not decreased. Also it is possible tenant needs to bring the residence back in its original state. Again, this varies per specific situation and is communicated with tenant in the letter of consent.

Tenant pays for the costs of the alterations himself. Tenant is financially responsible for maintenance of the alterations. Furthermore tenant needs to include the alterations in his own insurance. Stadsgezicht will not include the alterations in the general building insurance.

When tenant terminates the lease, all changes need to be removed and the residence needs to be returned to the old state, unless the letter of consent states otherwise..

Please note: Stadsgezicht does not compensate in any situation. In case tenant fails to remove the changes tenant will be charged with the costs Stadsgezicht has to make to do so.

Please note: this also applies to filling the holes of screws of nails in the walls and painting the walls. Tiles with little holes in bathroom of restroom also need to be replaced.

Pass on changes

At all times tenant can report changes in their personal details through the login portal.

In case the tenant would like to include an extra tenant to the rental agreement, the tenant needs to ask for written consent. All the information prior to the initial lease must be included again. Stadsgezicht will examine the request again and in case of consent the rental agreement will be drawn up again for all the tenants. When signed both registered tenants will be liable for the terms and conditions as drafted in the rental agreement.

For revising the rental agreement and allonges a fee of €150 (ex VAT) is charged.

The departure of a co-tenant must also be reported in writing to Stadsgezicht, and must be signed by both tenants. Also, the remaining tenant must include again all the requested information to examine the creditworthiness of the tenant that stays. In the case a departure is not reported to Stadsgezicht, both tenants remain liable for the initial rental agreement, whether one tenant lives there or not is not relevant.

In case a co-tenant unfortunately passes away, Stadsgezicht would like to receive a death certificate, upon which Stadsgezicht can change the ascription on the rental agreement.

For revising a rental agreement a fee of €150 (ex VAT) is charged. In the situation a tenant passes away, no charges will be made.

Het is helaas niet mogelijk om binnen de huurovereenkomst de ene medehuurder uit te schrijven en een nieuwe medehuurder in te schrijven. Wilt u van medehuurder wisselen, dient u eerst de woning op te zeggen en opnieuw alle gegevens aan te leveren van de huurders in de nieuwe situatie. Wij toetsen deze gegevens en bij akkoord stellen wij een nieuwe huurovereenkomst op. Hierbij wordt de nieuwe marktconforme huur gehanteerd en worden de geldende verhuurkosten in rekening gebracht.

Copy rental agreement
If you want a new of extra copy of the rental agreement, you can contact Stadsgezicht; you will be charged € 65 (excl. VAT). You can also log in through the portal, where all relevant documents regarding your rent can be found.

 

Direct naar het portaal

General provisions rental agreement

At the top of your rental agreement is mentioned which General Provisions (‘Algemene Bepalingen’) apply. Please note that you open the correct general provisions.

Several General Provisions that apply to the rental agreements that we issue

Download hier de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst

Terminate rental agreement

As is mentioned in your rental agreement, this is only possible as per 1st of the month, taking into account a notice period of at least 1 calender month. The notice must be provided with all the relevant signatures, by the main and co-tenants, and in a registered letter.

Stadsgezicht never compensates for goods remaining in the residence.

Stadsgezicht is not liable for made agreements. The leaving tenant remains liable in case the new tenant fails to meet their commitments.

 

Withdrawing notice/changing date of termination
In case you decide to not terminate the rent or change the date of termination after sending the notice letter, Stadsgezicht will charge you a administration fee of € 150 (excl. VAT).


Nominate a new tenant
If the leaving tenants wants to nominate a new tenant, please communicate this in or along with your written notice letter. Tenant is only allowed to nominate one new tenant. The full documentations as required for any new tenant should be attached to the notice letter. We will review the nominated new tenant. Stadsgezicht reserves the right to decline the nominated new tenant.